Budowa bez pozwolenia. Kiedy to legalne?

Uzyskać pozwolenie na budowę nie jest łatwo. Na rozpoczęcie i prowadzenie budowy obiektu budowlanego, w tym budynków, trzeba uzyskać decyzję administracyjną. Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga podjęcia szeregu czynności formalno-prawnych. Przede wszystkim należy złożyć stosowny wniosek o wszczęcie postępowania prowadzonego w celu wydanie takiego pozwolenia. Dokument ten musi być opatrzony szeregiem załączników, w tym: projektem budowlanym oraz szeregiem opinii, pozwoleń, zgód i dodatkowych opracowań. Zakres wymaganej dokumentacji wyznaczają przepisy budowlane, ale też praktyka urzędowa. Często wnioskodawca w toku postępowania jest wzywany do uzupełnienia materiałów. Jest to procedura czasochłonna i kłopotliwa.

Co to jest właściwie budynek?

W prawie budowlanym istnieje definicja legalna pojęcia budynek i należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, którego część składową stanowią instalacje zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jest to zatem bardzo pojemne pojęcie. Co do zasady, na jego wybudowanie potrzebna jest decyzji o pozwolenie na budowę. Jest jednak wiele wyjątków. Najnowsze zmiany w prawie otwierają wiele możliwości wzniesienia różnych budynków bez pozwolenia na budowę, a nawet zgłoszenia prac do urzędu nadzoru.

Budowa bez pozwolenia – to legalne

Dobrym przykładem są budowy obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej. Tutaj jednak istnieją ograniczenia co do powierzchni tych budynków oraz ilości obiektów przypadających na powierzchnię działki. Ustawa mówi też o możliwości wznoszenia obiektów tymczasowych. Wykorzystanie tego przepisu pozwala na postawienie np. hali produkcyjnej. Wystarczy tylko jej zgłoszenie do organu atrchitektoniczno-budowlanego. Takie obiekty nie mogą być trwale związany z gruntem i należy je zdemontować lub przenieść maksymalnie przed upływem 180 dni. Jak widać możliwości jest wiele.

Redakcja FilarInstalacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.