Budowa bez pozwolenia. Kiedy to legalne?

Uzyskać pozwolenie na budowę nie jest łatwo. Na rozpoczęcie i prowadzenie budowy obiektu budowlanego, w tym budynków, trzeba uzyskać decyzję administracyjną. Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga podjęcia szeregu czynności formalno-prawnych. Przede wszystkim należy złożyć stosowny wniosek o wszczęcie postępowania prowadzonego w celu wydanie takiego pozwolenia. Dokument ten musi być opatrzony szeregiem załączników, w tym: projektem budowlanym oraz szeregiem opinii, pozwoleń, zgód i dodatkowych opracowań. Zakres wymaganej dokumentacji wyznaczają przepisy budowlane, ale też praktyka urzędowa. Często wnioskodawca w toku postępowania jest wzywany do uzupełnienia materiałów. Jest to procedura czasochłonna i kłopotliwa.

Co to jest właściwie budynek?

W prawie budowlanym istnieje definicja legalna pojęcia budynek i należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, którego część składową stanowią instalacje zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jest to zatem bardzo pojemne pojęcie. Co do zasady, na jego wybudowanie potrzebna jest decyzji o pozwolenie na budowę. Jest jednak wiele wyjątków. Najnowsze zmiany w prawie otwierają wiele możliwości wzniesienia różnych budynków bez pozwolenia na budowę, a nawet zgłoszenia prac do urzędu nadzoru.

Budowa bez pozwolenia – to legalne

Dobrym przykładem są budowy obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej. Tutaj jednak istnieją ograniczenia co do powierzchni tych budynków oraz ilości obiektów przypadających na powierzchnię działki. Ustawa mówi też o możliwości wznoszenia obiektów tymczasowych. Wykorzystanie tego przepisu pozwala na postawienie np. hali produkcyjnej. Wystarczy tylko jej zgłoszenie do organu atrchitektoniczno-budowlanego. Takie obiekty nie mogą być trwale związany z gruntem i należy je zdemontować lub przenieść maksymalnie przed upływem 180 dni. Jak widać możliwości jest wiele.

Redakcja FilarInstalacje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *